LANAC SNABDEVANJA DRVNOM SEČKOM


objavljeno : 18.06.2020

Šta podrazumeva lanac snabdevanja drvnom sečkom? 

Lanac snabdevanja drvnom sečkom podrazumeva razmenu materijala i informacija u logističkim procesima koji se protežu od prikupljanja sirovine do isporuke gotovog proizvoda tj.drvne sečke krajnjem korisniku.

 Od čega zavisi struktura lanca snabdevanja? 

Struktura, oblik i upravljanje lancem snabdevanja drvne sečke zavisi od više različitih faktora, kao što su:

 • raspoloživost sirovine,

 • kvalitet sirovine,

 • broj raspoloživih snabdevača,

 • tržište na kome lanac posluje,

 • tip distributivnog sistema (na primer, direktan kanal –od snabdevača do korisnika ili indirektan kanal –od snabdevača preko distributera, skladišta) i sl.

 Koje su osnovne karike lanca snabdevanja drvnom sečkom? 

Osnovne karike lanca snabdevanja drvnom sečkom su :

 • Sakupljanje primarne sirovine (obuhvata nabavku sirovine tj. izvlačenje drveta iz šume ili orezivanje drveća u parkovima)

 • Sakupljanje sekundarne sirovine (obuhvata preradu drveta u okviru drvno preradjivačke ili neke druge industrije gde nastaju ostaci iz proizvodnje kao pogodna sirovina za proizvodnju drvne sečke kao i sakupljanje otpadnog drveta)

 • Proizvodnja drvne sečke (obuhvata proizvodnju drvne sečke iz primarne i sekundarne sirovine)

 • Distribucija drvne sečke (obuhvata distribuciju i prodaju drvne sečke)

 • Nabavka i korišćenje drvne sečke (obuhvata nabavku i korišćenje drvne sečke od strane korisnika)

 Gde je sve moguće pronaći sirovinu za proizvodnju drvne sečke?

Sirovina za proizvodnju drvne sečke se može dobiti prvenstveno iz šuma. Radi se o ostacima iz šuma nakon seče ali i o drvetu lošijeg kvaliteta koje se ne može iskoristiti u druge svrhe. U Srbiji imamo deo šuma koji je u vlasništvu privatnih vlasnika a deo koji se nalazi u državnom vlasništvu.Takođe imamo i deo šumskih poseda koji je u vlasništvu crkve. Sirovina za proizvodnju drvne sečke se može dobiti i iz rastinja pored puteva, obala reka i iz parkova. Sve ovo predstavlja primarni izvor sirovine. Dok na drugoj strani imamo ostatke iz drvno preradjivačke industrije i otpadno drvo koje takodje može biti izvor sirovine za proizvodnju drvne sečke - sekundarni izvor sirovine. Proizvodnja sečke iz korišćenog drveta zahteva uspostavljanje procedura separacije, detektovanja metala, prerade, prosejavanja, pa tek onda dostavljanje i korišćenje sečke, što može uticati na troškove proizvodnje.

 Ko su proizvođači drvne sečke?

Proizvođači drvne sečke su uglavnom privatna preduzeća koja se bave proizvodnjom čiste sečke ili peleta i briketa. Oni svoju proizvodnju mogu obavljati na samom putu pored šuma gde izvlače sirovinu i direktno je iveraju u kamione koje nakon toga transportuju na sopstvena skladišta ili distributerima. Oni takođe mogu sirovinu transportovati kamionima do mesta za proizvodnju sečke i veranje bavljati na skladištu.

Ukoliko lokalna samouprava odluči da sama prikuplja drvnu biomasu od rastinja i ostataka od održavanja puteva i obala reka potrebno je da formira javno komunalno preduzeće za proizvodnju drvne sečke. Oni takođe zavisno od dostupne mehanizacije mogu sečku proizvoditi na putu ili na skladištu.

Kako proizvesti kvalitetnu sečku? 

Na kvalitet sečke utiče puno faktora od kojih su najznačajniji: kvalitet sirovine, oštrina sečiva, sita za prosejavanje kao i kontinurana kontrola kvaliteta. Najznačajnija dva parametra pri kontroli kvaliteta su sadržaj vode i distribucije čestica prema veličini. Sadržaj vode drvne sečke je izuzetno bitan da bi se obezbedilo da kotao na biomasu radi efikasno i pouzdano. Stvar je jednostavna:

 • ukoliko drvna sečka ima nizak sadržaj vode, sečka će prebrzo da izgori;

 • ukoliko je drvna sečka previše vlažna, postoji rizik da će kotao na biomasu prestati da radi.

Kada je u pitanju ispravno funkcionisanje kotla na biomasu, podjednako je važna i veličina čestica. Ukoliko su komadi sečke premali, može se očekivati niska efikasnost kotla, a ukoliko su preveliki, postoji rizik da će se sistem zakrčiti. Ispunjenje ova dva parametra je dovoljno da se obezbedi efikasan i pouzdan rad kotla na biomasu.

Ko su distributeri drvne sečke i koje su osnovne karakteristike skladišta drvne sečke?

Distributeri drvne sečke su takozvani logističko trgovinski centri (BLTC) i skladišta JKP osnovanih od strane lokalne samouprave za proizvodnju sečke. BLTC su regionalna ili lokalna skladišta koja prodaju različite proizvode na bazi drvne biomase. Formiranje ovakvih centara obrađeno je u okviru projekta BIORES i detalje možete pronaći na sledećem linku.......

Samo skladište bilo BLTC ili JKP potrebno je da ima sledeće karakteristike:

pristup putu bez težinskih restrikcija.

Potrebno je da ima i osnovnu infrastrukturu: struju, vodu, kanalizaciju, telefon. 

Skladište treba da bude asfaltirano kako bi se sprečila kontaminacija materijala za iveranje kamenom, peskom ili šljunkom što može da uzrokuje oštećenja na iveračima.

Otvoreni delovi skladišta se mogu koristiti za skladištenje sveže biomase, a ovi delovi moraju da imaju dovoljno prostora za manipulaciju kamionima i drugim mašinama. 

Natkriveni deo skladišta gde se skladišti drvna sečka mora biti otvoren sa čeone i delimično bočnih strana kako bi se omogućila ventilacija i prirodno prosušivanje drvne sečke

 Da li nabavka drvne sečke za potrebe grejanja podleže Zakonu o javnim nabavkama?

Ukoliko nabavku drvne sečke vrši JKP za proizvodnju toplotne energije-toplana nije neophodno da se primenjuje zakon o javnim nabavkama jer drvna sečka predstavlja energent za proizvodnju te toplotne energije. Ukoliko drvnu sečku nabavlja lokalna samouprava neophodno je da se primenjuje Zakon o javnim nabavkama jer lokalna samouprava ne obavlja delatnost proizvodnje toplotne energije.

 Koje opcije su na raspolaganju lokalnoj samoupravi ili toplani pri nabavci drvne sečke ?

Uglavnom su lokalnoj samoupravi na raspolaganju sledeće mogućnosti: 

 • Opcija 1 –lokalna samouprava može da formira kompaniju za proizvodnju drvne sečke koja zaključuje ugovor o nabavci drvnog materijala (za ogrevno drvo, ostatke od rezanja, ostatke iz pilana i ostale ostatke) ali može da koristi i ono što JKP prikupi pri održavanju puteva, obala reka i parkova i organizuje skladištenje, sušenje i sečenje;

 • Opcija 2 – toplana ili lokalna samouprava može da zaključi ugovor o snabdevanju neophodnim količinama drvne sečke odgovarajućeg kvaliteta sa lokalnim snabdevačom drvne sečke

Ove dve opcije trebaju biti analizirane u okviru Analize potencijala i logistike drvne sečke i predstavljena najisplativija opcija za lokalnu samoupravu.

 Na koji način loklna samuprava može biti sigurna da je isporučena sečka traženog kvaliteta ?

Kvalitet goriva je od ključnog značaja za dobro funkcionisanje nekog postrojenja. Toplane koje koriste drvnu sečku a nisu posebno prilagođene gorivu sa značajnim udelom vlage, mogu imati višestruke probleme sa sagorevanjem, emisijom dima i gubitkom energije. Veliki komadi drveta mogu blokirati pužnu traku za unos sirovine i zaustaviti proces. Kategorije i specifikacije za drvnu sečku i njeni parametri dati su utvrđenim standardima. Međutim detaljnija analiza u skladu sa standardima zahteva više vremena i truda. Ove metode su dopunjene u istraživačkom projektu „Qualis“ Fakulteta primenjenih nauka i umetnosti (HAWK) iz Nemačke, gde su na osnovu standarda razvijene pojednostavljene procedure za određivanje distribucije čestica prema veličini i sadržaju vode, koji su dva važna parametra za procenu karakteristika i ponašanja sagorevanja goriva. Svaka lokalna samuprava ili toplana može obaviti ovu pojednostavljenu metodu kontrole kvaliteta uz minimalnu opremu na licu mesta i uveriti se u kvalitet doveženog goriva.

Dokumenta:

Održivost i kvalitet u Logističkim i trgovinskim centrima za biomasu

Osnivanje udruženja sopstvenika šuma

Biomasa flajer

Otvaranje privatnih suma