ENERGETSKE ZADRUGE


objavljeno : 27.09.2020

1. Šta je energetska zadruga za proizvodnju električne i toplotne energije u biogasnim postrojenjima?

To je pravno lice u smislu Zakona o privrednim društvima koje je organizovano u skladu sa Zakonom o zadrugama. U suštini predstavlja nadogradnju klasične poljoprivredne zadruge diverzifikacijom delatnosti u domen energetike.  To se postiže kroz poslovni poduhvat njenih članova koji se inicira i sprovodi u skladu sa Zakonom o energetici, a odnosi se na proizvodnju električne energije u biogasnom postrojenju i ostvarenje profita prodajom električne energije, toplotne energije, i dodatno, nusprodukata digestije biomase u biogasnom postrojenju.

2. Zbog čega su energetske zadruge korisne za lokalne zajednice?

Energetske zadruge imaju potencijal da stanovništvu ruralnih zajednica pruže dobrobit u ekonomskom, ekološkom i razvojnom smislu. One to postižu uvećanjem prihoda u zajednici, generisanjem novih poslova, zadržavanjem kvalifikovanog kadra, podsticanjem proizvodnje bioenergenta, angažovanjem lokalnih firmi na održavanju i pozitivnim uticajem na kvalitet vazduha, podzemnih i nadzemnih voda kroz ekološki tretman biorazgradivog otpada. Osim toga energetske zadruge imaju pozitivan uticaj na opšte unapređenje kvaliteta života zajednice potencijalom za grejanje domaćinstava i javnih objekata, i modernizacijom kroz primenu novih tehnologija.

3. Koje koristi od energetskih zadruga imaju njeni članovi?

Članovi energetske zadruge za proizvodnju električne i toplotne energije u biogasnim postrojenjima stiču profit iz prodaje energije, imaju priliku da unaprede sopstvenu proizvodnju diverzifikacijom delatnosti (korišćenjem otpadne toplote iz postrojenja za stakleničku proizvodnju, izgradnjom sušara, većom finalizacijom poljoprivrednih proizvoda, organskom proizvodnjom voća i povrća korišćenjem čvrstog produkta digestije kao organskog đubriva, itd.). Članovi kroz poslovne aranžmane zadruge mogu aktivirati svoje neiskorišćene resurse –zemlju, mehanizaciju ili članove domaćinstva i postati deo mreže kooperanata.  Očekivanja od učešća u članstvu zadruge se prirodno razlikuju, pa je za uspešno okupljanje zadrugara neophodno utvrditi i uskladiti individualne interese, mogućnosti i potencijalni doprinos članova uspešnom poslovanju energetske zadruge.

4. Ko može inicirati osnivanje energetske zadruge?

Ideja o osnivanju energetske zadruge kao pravnog lica može poteći od bilo kog zainteresovanog preduzetnog fizičkog lica, najverovatnije budućeg člana zadruge. 

Kada se radi o energetskoj zadruzi za proizvodnju električne i toplotne energije u biogasnom postrojenju, inicijatori su uglavnom ratari ili stočari iz ruralnih sredina. To je ponekad ostvareni poljoprivrednik za željom da unapredi i diverzifikuje svoju individualnu proizvodnju, proizvođač koji želi da se zaštiti od tržišnih i sezonskih promena, budući kooperant koji istražuje mogućnosti za uspešan plasman finansijskih viškova, stočar koji je uočio i energetski potencijal svoje proizvodnje, poljoprivredni proizvođač sa nedovoljno angažovanim poljoprivrednim zemljištem ili mehanizacijom, viškovima biomase i drugi.  Kako bi se inicijativa pretvorila u  uspešan projekat, potrebno je mobilisati što je moguće veći udeo lokalnih resursa.

5. Šta je potrebno da bi se osnovala energetska zadruga?

Da bi se osnovala energetska zadruga potrebno je ispuniti određene uslove propisane zakonom o Zadrugama. Za osnivanje zadruge neophodno je da najmanje pet fizičkih lica održe Osnivačku skupštinu zadruge. Osnivački ulog je najmanje 100 dinara. Tokom osnivačke skupštine, članovi daju naziv budućoj zadruzi, određuju  osnovna načela poslovanja, visinu osnovnog kapitala i biraju organe upravljanja donošenjem pravno obavezujućih dokumenata. U  Ugovor o osnivanju unose se detalji o upravljačkoj strukturi, visini uloga i ostalim tehničkim pitanjima kojima se zakonski određuje rad zadruge, a  Zadružna pravila definišu način na koji će funkcionisati odnosno kako će se upravljati zadrugom, šta su njeni ciljevi, delatnost(i), registar članova, prava i obaveze zadrugara, upravljanje profitom i druga pitanja o administrativnom upravljanju radom. Zadruga je zvanično osnovana upisom u registar privrednih društava Agencije za privredne registre.

6. Na koji način energetska zadruga ostvaruje profit od proizvodnje el. energije

Energetska zadruga ostvaruje profit prodajom električne energije u biogasnom postrojenju u nacionalnu energetsku mrežu po ustanovljenoj tarifi (tzv. „feed-in tarifa“). Da bi mogla da vrši ovu delatnost, energetska zadruga mora, u skladu sa Zakonom o energetici, da uživa status „povlašćenog proizvođača“. U smislu pomenutog Zakona, to je energetski subjekt koji proizvodi električnu energiju iz OIE ili visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije i ima pravo na podsticajne mere.

7. Kako se stiče status povlašćenog proizvođača energije?

Energetske zadruge za proizvodnju energije u biogasnim postrojenjima najpre pristupaju izradi dokumentacije potrebne za izgradnju biogasnog postrojenja. Ona se izrađuje u skladu sa propisima o izgradnji i Zakonom o energetici, a nakon toga se izrađuje Studija izvodljivosti. Osim administrativnih zahteva, u ovoj fazi projekta energetska zadruga treba da utvrdi načine za finansiranje izgradnje biogasnog postrojenja i osnovne aspekte poslovanja kao što je obezbeđivanje kontinualnog priliva energenta (biomase). Nakon toga, prikupljena dokumentacija podnosi se Ministarstvu za rudarstvo i energetiku na propisanom obrascu.  Status povlašćenog proizvođača potvrđen je rešenjem  30 dana  nakon podnošenja zahteva i zvaničnom evidencijom u  Registar povlašćenih proizvođača električne energije.

8. Kako odabrati odgovarajuću tehnologiju biogasnog postrojenja?

Prilikom odlučivanja o tehnologiji koja će biti korišćena u biogasnom postrojenju, veoma je važno da se članovi zadruge i donosioci odluka informišu o primerima dobre prakse i primenjivosti određenih rešenja u specifičnostima lokalnih uslova. Osim toga, poželjno je da se u proces odlučivanja uključe tehnički obrazovana lica i konsultuju predstavnici energetskih zadruga odnosno pravnih lica koja već imaju iskustva sa određenim tehnologijama, njihovim predstavnicima, uslovima održavanja i drugim zahtevima za nesmetani rad postrojenja.

9. Šta je presudno za uspeh projekta osnivanja energetske zadruge?

Proces osnivanja i uspešnog rada energetske zadruge u najvećoj meri zavisi od  posvećenost članova ciljevima koje žele da postignu u kratkom, srednjem i dužem roku. To znači da je važno već na početku  pronaći odgovore na to koja su očekivanja članova, koja znanja i resurse treba da poseduju, koji su ciljevi udruživanja, šta će energetska zadruga ponuditi kupcima i članovima i koja tehnička rešenja su neophodna da bi se ostvarili poslovni ciljevi energetske zadruge.  Precizno definisana očekivanja, interes i način na koji se do njega dolazi važan su preduslov da se izbegnu nesporazumi tokom implementacije i operativnog veka projekta.

10. Koje su najčešće prepreke prilikom osnivanja energetske zadruge?

Najčešće prepreke udruživanju su nedostatak interesa i izgubljeno poverenje u ideju zadrugarstva. Osim toga,  nedostatak kulture udruživanja i nerazumevanje osnovnih principa zadrugarstva uslovilo je nedostatak potrebnih veština za zajedničko upravljanje. Nizak nivo državnih podsticaja za energetske zadruge takođe je jedan od ograničavajućih faktora prilikom opredeljenja za ideju o udruživanju. Važno je napomenuti da se pomenute prepreke mogu prevazići informisanjem o primerima dobre prakse, edukacijom, treninzima i zagovaranjem kod relevantnih institucija da opredele sredstva za ove namene.