upravljanjeotpadom

Upravljanje otpadom je sakupljanje, transport, obrada ili odlaganje, upravljanje i praćenje otpadnih materijala. Termin se obično odnosi na proizvode nastale ljudskom aktivnošću, a proces se obično preduzima da bi se smanjio njihov uticaj na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili estetiku. Upravljanje otpadom je posebna praksa iz obnove resursa koja je usredsređena na odlaganje stope potrošnje prirodnog bogatstva. Svi materijali otpadaka, bilo da su čvrsti, tečni, gasoviti ili radioaktivni, spadaju u nadležnosti upravljanja otpadom.

najnovijevesti

teme

projektiupravljanje otpadom

about organization